Những điều khoản và điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng trang web này; bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện đầy đủ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web này.

Bạn phải ít nhất [18] tuổi để sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này [và bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này], bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn ít nhất [18] tuổi.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Giy phép s dng trang web 

Trừ khi có quy định khác, Puff hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu.

Bạn có thể xem, tải xuống chỉ cho mục đích lưu trữ và in các trang từ trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được nêu dưới đây và các nơi khác trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

  • tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả tái bản trên một trang web khá
  • bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ trang web.
  • hiển thị bất kỳ tài liệu từ trang web ở nơi công cộ
  • sao chép, sao chép, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web này cho mục đích thương mạ
  • chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web

Chp thun s dng

Bạn không được sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm giảm tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của trang web; hoặc theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết với) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, ngựa Trojan, sâu, logger gõ phím, rootkit hoặc khác phần mềm máy tính độc hại.

Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu tự động và có hệ thống nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc nạo, khai thác dữ liệu, khai thác dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Puff.

Bạn không được sử dụng trang web này để truyền hoặc gửi thông tin thương mại không được yêu cầu.

 Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Puff.

Gii hn truy cp

Quyền truy cập vào một số khu vực nhất định của trang web này bị hạn chế. Puff có quyền hạn chế quyền truy cập vào [các] khu vực khác của trang web này, hoặc trên toàn bộ trang web này, theo quyết định của Puff

Nếu Puff cung cấp cho bạn ID người dùng và mật khẩu để cho phép bạn truy cập các khu vực hạn chế của trang web này hoặc nội dung hoặc dịch vụ khác, bạn phải đảm bảo rằng ID và mật khẩu người dùng được giữ bí mật.

Puff có thể vô hiệu hóa ID người dùng và mật khẩu của bạn theo quyết định riêng của Puff mà không cần thông báo hoặc giải thích.

Ni dung người dùng

Trong các điều khoản và điều kiện này, nội dung người dùng của bạn, có nghĩa là vật liệu (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà bạn gửi cho trang web này, cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn cấp cho Puff một giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung người dùng của bạn trên bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc trong tương lai. Bạn cũng cấp cho Donna quyền cấp phép phụ các quyền này và quyền đưa ra hành động vi phạm các quyền này.

Nội dung người dùng của bạn không được bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, không được vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và không có khả năng làm phát sinh hành động pháp lý cho dù chống lại bạn hoặc Puff hoặc bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo bất kỳ luật hiện hành nào).

Bạn không được gửi bất kỳ nội dung người dùng nào đến trang web đã hoặc đang là đối tượng của bất kỳ thủ tục pháp lý nào bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác.

Puff có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được gửi đến trang web này hoặc được lưu trữ trên máy chủ của Puff hoặc được lưu trữ hoặc xuất bản trên trang web này.

Mặc dù các quyền của Puff theo các điều khoản và điều kiện này liên quan đến nội dung của người dùng,Puff không cam kết giám sát việc gửi nội dung đó lên hoặc xuất bản nội dung đó trên trang web này.

Hn chế trách nhim pháp lý

Puff.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, liên quan đến nội dung, hoặc sử dụng, hoặc liên quan đến trang web này: 

Tính hp lý

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm được nêu trong tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này là hợp lý.

Nếu bạn không nghĩ rằng chúng hợp lý, bạn không được sử dụng trang web này. 

Điu khon không th thc hin

Nếu bất kỳ điều khoản nào từ chối trách nhiệm của trang web này, hoặc được phát hiện là không thể thực thi được theo luật hiện hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc thực thi các quy định khác của trang web từ chối trách nhiệm này.

Toàn b tha thun

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Puff liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.